MEYD–605中文字幕

MEYD–605中文字幕

吐泻不得,邪结中焦。手足螈,惊狂谵妄。

食后断不可服,盖饮食皆受纳于胃,胃气散精于脾,脾复传精于肺,肺主治节,然后分布脏腑,是胃乃人身分金之炉也。痘之成功,全藉气血,气虚可为,血虚难为。

脐肿出汁,用枯矾末或黄柏末敷之,俱效。上焦乃清道至高之分,过下则伤元气也。

火浮于上不此补中益气汤之变方也。痢由湿热责于肠胃,不得宣通,故大便重急,小便赤涩也。

四者不因气动而病生于外,谓瘴气贼魅,虫蛇蛊毒,蜚尸鬼击,冲薄坠堕,风寒暑湿所射,刺割捶仆之类也。雀卵气味甘温,能补益精血,主男子阴痿不起,故可使多精有子,及女子带下,便溺不利。

用金星礞石,火,研细,入生薄荷汁内,加白蜜调和,温水冲服,其药自裹痰,从大便出,屡验。 间用六味丸加龟鹿二仙膏而见效者。

Leave a Reply