Vol036女神黄乐然私房三点式内衣性感私房照35P黄乐然画语界

Vol036女神黄乐然私房三点式内衣性感私房照35P黄乐然画语界

大肠胶闭,极臭如粘胶,而却不结,此热极也,不下即死。不倒者中血脉等,轻证。

 劳嗽加五味子,或合生脉散。经又曰∶少阳所至为呕涌,食不下。

又本门方载此二方,与此大同小异,酌轻重用之。房劳伤肾,气虚血滞,胸胁多有隐隐作痛,宜补肾,加芎、归之类和血。

噎塞迎逆于胸膈之间,名膈。合痿门详看,其理自见矣。

 血瘀则小腹硬痛,加红花、五灵脂。食橄榄即下,或用其核为末,顺流水下。

 战而不复,忽痉者必死。 此虽亦感无形之邪风,然必郁成有形之痰涎留滞一处,与日行之卫气相遇,邪正交争乃作,故有定期也。

Leave a Reply